NATYCHMIAST WYSYŁAMY! dostarczenie w ciągu 3 dni    

22 295 36 44

Warunki handlowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązuje przy zakupie w sklepie internetowym www.bestprezenty.pl, prowadzonym przez spółkę handlową exclusive essential export s.r.o., V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1, IČ: 24148466, DIČ: CZ24148466, spółka jest zarejestrowana przez Sad Miejski w Pradze oddział C, wpis 183099.

Regulamin jest częścią zawartej umowy zakupu i reguluje relacje miedzy exclusive essential s.r.o., czyli sprzedającym, po jednej stronie, a kupującym po drugiej stronie. Wszystkie umowy zawierane są w zgodzie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej. Jeśli stroną w umowie jest konsument, relacje niezawarte w regulaminie warunków zakupu regulowane są zapisem nr 40/1964 Kodeksu Cywilnego i zapisem nr 634/1992 Kodeksu Cywilnego, o ochronie konsumenta. Jeżeli stroną w umowie nie jest konsument, relacje niezawarte w regulaminie warunków zakupu regulowane są zapisem nr 513/1991 Kodeksu Handlowego, wszystko w obowiązującym brzmieniu.

Rozgraniczenie pojęć

 • Umowa konsumencka to umowa kupna, umowa o dzieło, ewentualnie inne umowy, jeżeli stronami w umowie są po jednej stronie konsument, a po drugiej stronie dostawca.
 • Sprzedającym jest osoba, która przy zawieraniu i wypełnianiu umowy działa w ramach handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który wprost lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu towary lub realizuje usługi.
 • Klientem naszego sklepu internetowego jest kupujący. Ze względu na obowiązujące prawodawstwo rozróżnia się kupującego, który jest konsumentem i kupującego, który konsumentem nie jest.
 • Kupujący konsument lub tylko konsument to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej. To osoba fizyczna, która kupuje towary lub korzysta z usług w innym celu niż handlowanie tymi towarami lub usługami.
 • Kupujący, który nie jest konsumentem (zwany dalej “kupującym niekonsumentem “) to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej i która kupuje towary lub korzysta z usług w celu handlu tymi towarami lub usługami. Tego typu kupujący podlega pod regulamin warunków zakupu w zakresie, który go dotyczy i pod kodeks handlowy.

ZAMAWIANIE TOWARÓW I USŁUG

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 • Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.bestprezenty.pl są wiążące. Wysyłając zamówienie kupujący potwierdza, ze zapoznał się i zgadza się z niniejszym regulaminem , jak również z zasadami reklamacji.
 • Podczas zamawiania klient powinien wybrać produkty, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (podać wszystkie dane zalecane i wymagane w formularzu) i wysłać zamówienie.
 • Jeśli kupującym jest konsument, propozycją do zawarcia umowy kupna jest zamieszczenie przez sprzedającego towaru oferowanego na stronach sklepu, umowa kupna powstaje podczas odesłania zamówienia przez kupującego – konsumenta i przyjęcia zamówienia przez dostawcę. To przyjęcie dostawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu informacyjnym emailem na podany adres email, to potwierdzenie nie ma jednak wpływu na powstanie umowy. Powstałą umowę (wraz z ustaloną ceną) można zmienić lub anulować tylko na podstawie umowy stron lub na podstawie prawnych uzasadnień.
 • Jeśli kupującym nie jest konsument, propozycją do zawarcia umowy kupna jest wysłanie zamówienia towaru przez kupującego, a sama umowa kupna jest zawierana w chwili dostarczenia kupującemu wiążącej zgody sprzedającego z jego propozycją.
 • Miejscem dostarczenia towaru jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 • Informacje o poszczególnych krokach prowadzących do zawarcia umowy są zawarte w niniejszym regulaminie warunków kupna. Kupujący ma zawsze możliwość przed wysłaniem własnego zamówienia skontrolować je i ewentualnie poprawić. Przed potwierdzeniem zamówienia kupujący jest zawsze informowany o całkowitej i ostatecznej cenie do zapłaty.
 • Każde zamówienie można w terminie do 24 godzin anulować telefonicznie, bądź e-mailem bez podania przyczyny. Wystarczy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i opis zamawianego produktu czy usługi.
 • Umowa jest zawierana w języku polskim, jeśli nie istnieją ku temu przeciwności po stronie sprzedającego lub kupującego, można umowę zawrzeć i w innym języku zrozumiałym dla obu stron.
 • Kupujący dokonując wiążącego zamówienia potwierdza, że akceptuje Regulamin Warunków Zakupu, aby otrzymać towar oferowany przez sprzedającego. Relacje miedzy kupującym a sprzedającym regulują niniejsze warunki handlowe, które są wiążące dla obu stron.

Oferujemy Państwu możliwość zakupu prosto z domu, gdzie mogą Państwo kupować non stop. Zamawiać można w prosty sposób i wygodnie za pomocą zakupowego koszyka, telefonu, e-maila, czy pisemnie na nasz adres.

Zobowiązujemy się do dostarczania naszym odbiorcom wyłącznie towaru w idealnym stanie i zgodnego ze specyfikacją, czy właściwościami typowymi dla danego rodzaju produktów spełniającymi podane normy, przepisy i rozporządzenia obowiązujące na terenie Republiki Czeskiej, a także prawidłowo wyposażone w instrukcje obsługi, karty gwarancyjne i wykazy punktów napraw nieobjętych gwarancją, jeżeli jest to właściwe dla danego rodzaju produktów.

Warunkiem do rozpoczęcia obowiązywania naszego elektronicznego zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych i formalności podanych w formularzu zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w przypadkach zamówień na szczególnie wysokie kwoty, kupujący powinien pokryć finansową kaucję lub pokryć cenę zakupu przed wysłaniem towaru. Za szczególnie wysoką kwotę uważane jest zamówienie towarów o wartości powyżej 2500 PLN. Sprzedający w takich przypadkach wymaga potwierdzenia zamówienia ze strony kupującego, najlepiej osobiście lub telefonicznie. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, w przypadku, gdy w ciągu czasu, który upłynął od zamówienia towaru, doszło do wyraźnej zmiany kursu zagranicznej waluty albo do zmiany ceny lub dostarczanego asortymentu ze strony dostawcy, sprzedający ma prawo za porozumieniem z kupującym zamówienie zmodyfikować lub od niego jednostronnie z natychmiastową ważnością odstąpić. Do tych samych uprawnień zastrzegamy sobie prawo również w przypadku, gdy producent przestanie dostarczać zamówiony produkt lub wprowadzi na rynek nową wersję produktu, ewentualnie w wyraźny sposób zmieni cenę produktu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna przy powtórnym nieodebraniu przesyłki po stronie kupującego. Przed odstąpieniem od umowy sprzedający zawsze powinien poinformować klienta o tym fakcie.

Cena towaru

Ceny są ważne w czasie zamówienia i są ostateczne, tj. wraz z VAT, ew. wszystkimi pozostałymi podatkami i opłatami, które konsument musi zapłacić, aby otrzymać towar. Kupujący ma możliwość przed złożeniem zamówienia zapoznać się z informacjami, na jak długo obowiązuje oferta lub cena.

Sposoby płatności

 • Przelewem bankowym: Przy płatności przelewem bankowym proszę zaczekać na mail potwierdzający, w którym znajdą Państwo informacje o płatności. Fizyczne dostarczenie zamówienia można wykonać dopiero po zaksięgowaniu środków finansowych na wyżej wymienionym koncie. Przy płatności przelewem bankowym proszę wpisać jako tytuł przelewu numer zamówienia. Nie akceptujemy płatności przekazem pocztowym.
 • za pobraniem (gotówką przy odbieraniu produktu): Za towar zapłacą Państwo dopiero podczas jego dostarczenia przez kuriera z firmy transportowej.

OPAKOWANIE I DOSTAWA

Aktualny przegląd możliwości i cen dostawy jest dostępny w sekcji Dostawa i płatność.

TERMIN DOSTAWY

Termin dostawy wynosi zwykle 2–3 dni robocze, jeżeli towar znajduje się w naszym magazynie lub 5–8 dni roboczych, jeśli znajduje się w magazynie u dostawcy. W przypadku, gdy towaru z naszej oferty nie ma w magazynie, będzie on wyraźnie oznaczony wyrażeniem „brak w magazynie“, bądź „wyprzedane“, „niedostępne“ – takiego towaru nie da się włożyć do koszyka ani zamówić. Do każdego towaru podajemy termin dostawy wraz z danymi o dostępności na magazynie.

Odebranie towaru

Kupujący, który nie jest konsumentem, ma obowiązek zamówiony towar odebrać i skontrolować stan opakowania oraz to, czy przesyłka nie wykazuje wyraźnych oznak uszkodzenia. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń należy spisać protokół z doręczycielem. Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenia lub inne nieprawidłowości już po odebraniu przesyłki, powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem sklepu. Jeżeli kupującym jest konsument, polecamy również postępować według wyżej wymienionych kroków, zapobiegnie to ewentualnym komplikacjom. Jeżeli jednak kupujący konsument opisanej procedury nie wykona, ma wciąż prawo do złożenia reklamacji.

ZWROT TOWARU I ROZWIĄZANIE UMOWY

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z aktualnym § 53 pkt. 7 Kodeksu Cywilnego. Ustawa ta nie jest pierwotnie przeznaczona do rozwiązywania reklamacji towarów. Termin odstąpienia od umowy może zostać przedłużony do 30 dni, ale dopiero po indywidualnej ugodzie – przez telefon lub email.

Jeżeli konsument tak zdecyduje, musi decyzje o odstąpieniu od umowy dostarczyć do sprzedawcy nie później niż 14 dni od odbioru rzeczy. Zalecamy tak zrobić najlepiej w formie pisemnej, która zapewni weryfikowalność wykonanego aktu prawnego, w którym umowa zostanie anulowana (adres: Exclusive Essential, Sedláčkova 472, Písek 39701, Česká republika, tel.: +48 222 953 644)

Konsument jest zobowiązany do zwrócenia sprzedawcy nieuszkodzonego towaru, bez śladów używania lub zużycia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i z wszystkimi akcesoriami. Po otrzymaniu zwróconych towarów sprzedający zwróci kupującemu odpowiednią kwotę uprzednio uzgodnionym sposobem, najpóźniej do 30 dni od wyrażenia decyzji kupującego (od dotarcia odstąpienia od umowy). Przy niespełnieniu tych warunków sprzedawca może żądać rekompensaty od konsumenta za zmniejszenie wartości zwróconych towarów. W przypadku niedotrzymania terminu odstąpienia od umowy jest takie odstąpienie od umowy nieważne i konsumentowi nie przysługują żadne prawa do zwrotu towaru.

Konsument nie może odstąpić od umowy kupna w następujących przypadkach:

 • na zapewnienie usług, jeżeli ich realizacja rozpoczęła się za zgodą kupującego przed upływem 14 dni od otrzymania uprawnień
 • na dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy
 • na dostawę towarów dostosowanych na życzenie kupującego, również towarów podlegających szybkiemu zniszczeniu, zepsuciu lub zużyciu
 • na dostarczenie audio i wideo nagrań i programów komputerowych, jeśli kupujący naruszył ich oryginalne opakowanie
 • na dostawę gazet, periodyków i czasopism
 • składających się z gry lub loterii

Sprzeczność z umową kupna

W przypadku, gdy rzecz po otrzymaniu przez kupującego nie jest zgodna z umową (zwaną dalej „sprzeczność z umową kupna“), kupujący konsument ma prawo, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, wprowadził rzecz w stan zgodny z umową kupna, zgodnie z wymaganiami kupującego konsumenta, poprzez wymianę lub naprawę; chyba że taka procedura nie jest możliwa, wtedy kupujący konsument może żądać rozsądnego rabatu od ceny rzeczy lub odstąpić od umowy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli kupujący konsument przed przejęciem rzeczy wiedział o sprzeczności z umową kupna lub sprzeczność z umową kupna sam spowodował. Sprzeczność z umową kupna, która wejdzie w życie w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia rzeczy uważana jest za sprzeczność istniejącą podczas jej przejęcia, jeśli to nie sprzeciwia się z charakterem rzeczy, albo jeżeli nie zostanie udowodnione inaczej. Sprzeczność z umową kupna w szczególności oznacza, że sprzedana rzecz nie ma jakość i właściwości wymaganej umową, opisywanych przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie przeprowadzonej reklamy, lub jakości i właściwości dla rzeczy tego rodzaju typowych, że nie spełnia wymagań prawnych przepisów, nie jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze, ani nie odpowiada celowi, który sprzedawca dla użycia rzeczy stwierdza lub do którego się rzeczy zwykle używa.

REKLAMACJE I GWARANCJA

Możliwe reklamacje przeprowadzimy dla Państwa satysfakcji po indywidualnej ugodzie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Kupujący zobowiązany jest towar po jego odbiorze skontrolować w celu wykrycia możliwych wad lub uszkodzeń. Możliwe wady kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Na wszystkie towary stosuje się ustawowy termin 24 miesięcy, chyba że zaznaczono inaczej. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne.

Gwarancja nie ma zastosowania do:

 • uszkodzeń powstałych na skutek normalnego użytkowania
 • niewłaściwego użycia produktu
 • nieprawidłowego przechowywania

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez klienta, i ewentualnie przedłuża się on o okres , w którym towar znajduje się w naprawie gwarancyjnej. Jeżeli odbędzie się wymiana towaru, rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny o długości 24 miesięcy.

W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym pojawi się wada, kupujący, w zależności od charakteru tej wady, przy skorzystaniu z gwarancji ma następujące prawa:

 • jeśli wada jest usuwalna, ma prawo do darmowego, właściwego i wczesnego usunięcia wad, wymiany wadliwego towaru, jeżeli nie jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne i jeżeli taka procedura nie jest możliwa, prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 • w przypadku nieusuwalnej wady uniemożliwiającej właściwe korzystanie z towaru, do wymiany wadliwego towaru lub prawo do odstąpienia od umowy kupna,
 • w przypadku usuwalnych wad występujących w większych ilościach lub wielokrotnie i uniemożliwi­ających właściwe korzystanie z towarów, prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy kupna.
 • w przypadku nieusuwalnych wad, które umożliwiają właściwe korzystanie z rzeczy i nie wymagają wymiany rzeczy, ma prawo do rozsądnego rabatu na cenie zakupu lub prawo odstąpić od umowy kupna.

Postępowanie w przypadku reklamacji:

 • na podstawie telefonicznej / emailowej ugody zapewnimy Państwu odbiór reklamowanych towarów przez firmę kurierską

 • do reklamowanego towaru proszę załączyć kopię dokumentu podatkowego (faktura), który wysyłamy do każdego zamówienia i krótkie uzasadnienie reklamacji. Jeśli Państwo nie posiadają już faktury, proszę nie zapomnieć w liście przewodnim podać numer zamówienia oraz Państwa dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, email, telefon). Towar posiadający podane dokumenty proszę zawinąć w paczkę i zabezpieczyć tak, aby podczas transportu nie został uszkodzony. Kurier odbierze przesyłkę w ciągu 2–3 dni roboczych od momentu, gdy zgłoszą Państwo reklamację do serwisu obsługi klienta. O dokładnej dacie odbioru poinformuje Państwa telefonicznie kurier.

Sprzedawca lub osoba upoważniona zdecyduje o reklamacji od razu, w skomplikowanych przypadkach w terminie trzech dni roboczych. Do tego terminu nie zalicza się ilość czasu potrzebna do profesjonalnej oceny wady w zależności od rodzaju produktu lub usługi. Reklamacje łącznie z usunięciem wady musi być rozwiązana bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument wyraża zgodę na dłuższy termin. Po upłynięciu tego terminu konsument ma takie same prawa jak gdyby chodziło o wadę, której nie można usunąć.

Ochrona danych osobowych

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem w Republice Czeskiej, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. z późniejszymi dodatkami i przepisami. Kupujący wraz z zawarciem zamówienia zgadza się na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w bazie danych sprzedawcy po sukcesywnym spełnieniu umowy, aż do momentu pisemnego oświadczenia nie zgadzającego się z tym przetwarzaniem. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, łącznie z innymi ustawowymi prawami do tych danych. Dane osobowe mogą być na pisemne żądanie klientów usunięte z naszej bazy danych. Dane osobowe klientów są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami. Dane osobowe klientów dostawca nie przekazuje żadnej dalszej osobie. Wyjątkiem są zewnętrzni dostawcy, którym są dane osobowe klienta przekazywane w niezbędnym minimum w celu dostawy towarów. Indywidualne umowy, po ich zamknięciu są przez kierownika archiwizowane w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla kierownika sklepu.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Rozwiązywanie sporów konsumenckich online

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest również dostępna dla klientów w celu rozwiązywania sporów wynikających z umów sprzedaży online i innych sporów: https://ec.europa.eu/…rs/odr/main/?… Klient składający skargę może skontaktować się z organem pojednawczym w swoim kraju lub skontaktować się z tą europejską platformą, która działa i jest gotowa dla wszystkich klientów państw członkowskich UE.

Końcowe postanowienia

Te warunki handlowe mają zastosowanie, jak podano na stronie internetowej sprzedawcy, w momencie wysłania elektronicznego zamówienia przez kupującego. Te warunki handlowe i regulamin reklamacyjny wejdą w życie w dniu 14.03.2012. Zmiany warunków handlowych i regulaminu reklamacyjnego są zastrzeżone. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez exclusive essential export s.r.o., w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzo­nego zakupu

Tworząc zamówienie, prośbę, zakup lub zlecenie serwisowe, zgadzasz się również na wypełnienie praw i obowiązków wynikających z Polityki prywatności, a także GDPR. Więcej informacji TUTAJ: [/ochrona-danych-osobowych.html]

sticky01

reklamacja bez obaw

Zadzwoń do nas,
a my po towar przyjedziemy
ZA DARMO

Więcej informacji
sticky02

30 dni na ZWROT PIENIĘDZY

Odbiór towaru
ZA DARMO

Więcej informacji
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego działania,dalszym przeglądaniem strony zgadzasz się na ich dalsze używanie. Dowiedz się więcej o konfiguracji tutaj.